top of page

תקני ארגונומיה ישראליים

העיסוק וההטמעה של ארגונומיה וגורמי אנוש בישראל ובעולם, מוסדר באמצעות חוקים, תקנות ותקנים. בעוד שחוקים ותקנות הינם הוראות מחייבות על פי חוק, תקנים הינם משאבי ידע לאופן בו יש להטמיע וליישם ארגונומיה. ענפים שונים פיתחו ואימצו תקנים שונים כמחייבים, לכן כל מי שעוסק בגורמי אנוש חשוב שיכיר אותם.

במכון התקנים הישראלי הוקמה בשנת 2013 ועדה טכנית לארגונומיה, בהמשך להמלצת ועדת המומחים בנושא ארגונומיה שהוקמה בתחילת השנה.   בוועדה, בראשות אייל לוי, השתתפו פרופ' יאיר ליפשיץ, יו"ר האגודה הישראלית לארגונומיה; ד"ר יוהנה גייגר, ארגונומית ארצית במוסד לבטיחות ולגהות; גב' זהר שרם, נציגת משרד הבריאות וד"ר אורן זק, מהאיגוד לרפואה תעסוקתית. עבודת הוועדה כללה פרסום ראשוני של 18 תקנים בנושא ארגונומיה. 

תקנים אלו, ותקנים נוספים שפורסמו ע"י הוועדה בהמשך, הינם וולונטריים, ומתבססים על אימוץ תקינה בינלאומית קיימת.  רוב התקנים מתפרסמים בשפה האנגלית. 

שניים מתוך התקנים הינם "תקני ליבה"  המהווים בסיס עקרוני ליתר התקנים.  התקנים הנוספים מתייחסים לארגונומיה  בסביבות עבודה ספציפיות כגון משרד, מחשב או ניטול ידני, או להיבטים שונים של התאמה ארגונומית לשיפור הבריאות, הרווחה והביצועים, כגון הערכה והפחתה של עומס מנטלי, או עומס שריר שלד במטלות.   

כדי לסייע להטמעת התקנים במקומות עבודה, וועדת המומחים בארגונומיה של מכון התקנים פירסם בנובמבר 2019 את "מדריך ליישום התקן הישראלי ת.י. 6385".  המדריך מציע מתווה הטמעה המושתת על מערך הבטיחות הקיים במקומות העבודה ועל פעילות של ארגונומים רשומים במקומות עבודה.

bottom of page