top of page

תקינה ותחיקה

העיסוק וההטמעה של ארגונומיה וגורמי אנוש בישראל ובעולם, מוסדר באמצעות חוקים, תקנות ותקנים. בעוד שחוקים ותקנות הינם הוראות מחייבות על פי חוק, תקנים הינם משאבי ידע לאופן בו יש להטמיע וליישם ארגונומיה. ענפים שונים פיתחו ואימצו תקנים שונים כמחייבים, לכן כל מי שעוסק בגורמי אנוש חשוב שיכיר אותם.

תקנים בינלאומיים

קיים מספר רב של תקנים בינלאומיים לארגונומיה ולגורמי אנוש, אשר עוסקים במגוון עיסוקים וענפים. חלקם מהתקנים מחייבים וחלקם מהווים כקווים מנחים ליישום.

תקני ארגונומיה ישראליים

במכון התקנים הישראלי פועלת החל משנת 2013 ועדה טכנית לארגונומיה. עבודת הוועדה כללה פרסום ראשוני של 18 תקנים בנושא ארגונומיה. 
תקנים אלו, ותקנים נוספים שפורסמו ע"י הוועדה בהמשך, הינם וולונטריים, ומתבססים על אימוץ תקינה בינלאומית קיימת.  רוב התקנים מתפרסמים בשפה האנגלית. 

חוקים ותקנות בישראל

רוב התחיקה הרלוונטית לתחום הארגונומיה בתעסוקה נכללת בתקנות הבטיחות, לרבות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה.

חוקים ותקנות בישראל

● תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט- 1999  מגדירות את חובות המחזיק במקום עבודה, לרבות:

  • מסירה לעובד ".. מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום...ובפרט... בתחנת העבודה שבה מועסק העובד"

  • קיום ” הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם...באמצעות בעל מקצוע מתאים...בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה"

● תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג-2013 קובעות, בין היתר, כי יש "לקבוע תכנית שיטתית פרואקטיבית  לניהול הבטיחות...כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה..."

● תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996 מגדירות את תפקידיו של הממונה על הבטיחות במקום עבודה.  בין היתר, עליו  "לסייע ....בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים....ולקדם את התודעה בנושאים אלו." 
 

bottom of page