top of page

ארגונומים רשומים

אפשרות זו פתוחה בפני מי שעוסקים במקצוע והם בעלי השכלה רלוונטית בתחום. התהליך כרוך באישור וועדת הרישום כדי שנוכל לאשר את חברותכם כארגונום רשום או כארגונום רשום בכיר.

על מנת לבצע את תהליך הרישום, יש למלא את טופס הרישום 

ולשלוח עם הקבצים הנדרשים (קו"ח ושני מכתבי המלצה),  על פי ההנחיות בטופס

רישום כארגונומים הוא ההזדמנות של האגודה להעניק לחברים הכרה במקצועיותם ובניסיונם, כעדות לדרך המקצועית שעברתם ולמוניטין שהספקתם לצבור. 
אפשרות זו פתוחה בפני מי שעוסקים במקצוע והם בעלי השכלה רלוונטית בתחום. 

bottom of page