top of page

Annual meeting 2023

הכנס השנתי של האגודה הישראלית לארגונומיה וגורמי אנוש

חברי ועדת הכנס

יו"ר - גברת זהר שרם, חברי הועדה - ד"ר יובל ביתן וגברת יפעת לוי

bottom of page