תקנון

 

תקנון האגודה הישראלית לארגונומיה והנדסת גורמי אנוש

עמותה רשומה מס' 58-000-454-47

1.  מבוא

1.1.   תקנון זה רשום בלשון זכר אולם הוא מתייחס לגברים ונשים כאחד.

1.2.   תקנון זה כמוהו כחוזה בין העמותה ובין חבריה ובין החברים לבין עצמם.

 

2.  שם האגודה

2.1.   בעברית: האגודה הישראלית לארגונומיה והנדסת גורמי אנוש.

2.2.   באנגלית: Human Factors Engineering association   Israel Ergonomics & 

 

3.  מטרות האגודה

3.1.   לאגד במסגרתה אנשים או תאגידים העוסקים במקצועות הארגונומיה והנדסת גורמי אנוש  על כל ענפיהם או במקצועות הקרובים להם.

3.2.   לקדם נושא הארגונומיה והנדסת גורמי אנוש בכל התחומים

3.3.   לקדם את הרמה המקצועית של כל העוסקים בארגונומיה והנדסת גורמי אנוש.

3.4.   להנהיג תהליך הסמכה לבעלי מקצוע הארגונומיה והנדסת גורמי אנוש בהתאם למודלים קיימים באגודות מקבילות בעולם.

3.5.   לקדם תודעה ציבורית לנושא הארגונומיה והנדסת גורמי אנוש

3.6.   לארגן כנסים, סימפוזיונים, הרצאות, דיונים בצוותא על נושאים בארגונומיה והנדסת גורמי אנוש, לעודד מחקר בנושאים אלה ולהפעיל קבוצות עבודה לביצועם.

3.7.   לפעול למען שיתופה של האגודה בקביעת המדיניות הממלכתית בתחום הארגונומיה והנדסת גורמי אנוש.

3.8.   לקיים קשרים לשיתוף פעולה עם גופים ציבוריים וגופים מקצועיים בנושא של ארגונומיה והנדסת גורמי אנוש.

3.9.   לנקוט בכל פעולה העשויה לקדם את מטרות האגודה.

 

4.  חברות באגודה

4.1.   מייסדי האגודה הם האישים שהצטרפו אליה עד ל 31.3.1981 ושחתומים על הבקשה המקורית שהוגשה לרישום האגודה ברשם העמותות לפי חוק העמותות 1980.

4.2.   אדם העוסק במקצוע הארגונומיה והנדסת אנוש על כל ענפיו, או במקצוע הקרוב לו יכול להגיש בקשה להיות חבר האגודה (להלן חבר).

4.3.   המבקש להתקבל כחבר באגודה יגיש לוועד האגודה בקשה (להלן הבקשה).

4.4.   נוסח הבקשה (כל זמן שלא שונה ע"י הוועד המנהל) יהיה:

אני, (שם) בעל ת.ז. (מספר), מבקש להתקבל כחבר האגודה הישראלית לארגונומיה והנדסת אנוש. מטרות האגודה ותקנונה ידועים ומובנים לי. אם אתקבל כחבר, הנני מתחייב לקיים את התקנון ואת החלטות מוסדותיה. כמו כן אני מתחייב לשלם דמי חבר שיקבעו מפעם לפעם.

4.5.   ההחלטה בדבר קבלתו או דחייתו של מבקש חברות נתונה לשיקולו של הוועד המנהל.

4.6.   על החלטות הועד המנהל לעניין קבלתו או דחייתו של מבקש חברות יהיה ניתן לערער בפני האסיפה הכללית. החלטת האסיפה הכללית בערעור כאמור תתקבל ברוב של לפחות שני שלישים מקולות החברים הנוכחים באסיפה ותהיה סופית.

4.7.   האגודה תנהל פנקס חברים שישקף את כל חברי האגודה בזמן נתון ואת פרטי זהותם.

 

5.  זכויות החברים

5.1.   חבר רשאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית של האגודה. יהיה לו קול אחד במניין הקולות.

5.2.   חבר, יהיה רשאי לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה.

5.3.   ההשתתפות בהצבעה יכולה להיות בדואר או בדוא"ל או באמצעות ב"כ לפי הרשאה בכתב.

5.4.   כל חברי האגודה זכאים להשתתף בפעולות האגודה וליהנות משירותיה.

 

6.  חובות החברים: כל החברים מסוג כלשהו חייבים

6.1.   לשלם את דמי החבר לאגודה.

6.2.   לקיים את תקנון האגודה

6.3.   לקיים את הוראות והחלטות מוסדות האגודה.

 

7. פקיעת חברות באגודה : חברותו של חבר אגודה פוקעת במקרים הבאים:

7.1.   בפרישתו של חבר מהאגודה בהודעה בכתב.

7.2.   עם הוצאת חבר מהאגודה ע"י מוסדותיה.

7.3.   עם מותו של החבר.

 

8.  הוצאת חבר מהאגודה

8.1.   הוועד המנהל של האגודה רשאי להוציא חבר מהאגודה במקרים הבאים:

8.1.1.     אם אינו משלם דמי חבר לאגודה, או אינו ממלא התחייבות כספית אחרת כלפי האגודה ובלבד שנשלחו אליו לפחות שתי התראות מקדימות במרווח של לפחות חודש ביניהם.

8.1.2.     אם הוא מתרשל בקביעות בציות להוראות התקנון ו/או במילוי אחר הוראות התקנון.

8.1.3.     אם הוא מתנהג בצורה נוגדת או עוינת כלפי מטרות האגודה או פעולותיה.

8.1.4.     אם הוא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

8.2.   הוועד המנהל לא ידיח חבר מהאגודה אלא אם כן ניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טיעוניו.

8.3.   על החלטות הועד המנהל לעניין הפסקת חברות יהיה ניתן לערער בפני האסיפה הכללית. החלטת האסיפה הכללית בערעור כאמור תתקבל ברוב של לפחות שני שלישים מקולות החברים הנוכחים באסיפה ותהיה סופית.

8.4.   הוגשה בקשה להוצאת חבר מהאגודה, רשאי הוועד המנהל להשעות חבר מהאגודה עד להחלטה על הפסקת חברותו. במקרה של ערעור, עד להחלטת האסיפה הכללית.

 

9.  מתן הודעה לחבר

9.1.   כל הודעה אשר ניתנת לחבר על פי תקנון, אלא אם נכתב אחרת בתקנון זה, תינתן בכתב באמצעות דואר רגיל, פקס או דוא"ל, בהתאם למען ו/או מספר הפקס ו/או כתובת הדוא"ל אותה נתן החבר עם הצטרפותו לאגודה ו/או לפי המען ו/או מספר הפקס ו/או כתובת הדוא"ל הרשומה בפנקס החברים של האגודה.

9.2.   כל חבר אגודה ראשי לשנות את פרטיו האישיים הרשומים בפנקס החברים של האגודה, ע"י מתן הודעה בכתב לוועד המנהל.

 

פרק ב. מוסדות האגודה

מסודות האגודה הם:

  • האסיפה הכללית
  • הועד המנהל
  •  ועדת הבחירות
  • ועדת ביקורת

ועדות קבועות אחרות כפי שהחליטו מפעם לפעם האסיפה הכללית או הוועד המנהל.

 

10.       האסיפה הכללית

10.1.        האסיפה הכללית היא הסמכות העליונה באגודה. תפקידיה העיקריים הם להחליט ע"י הצבעה על כל ענייניה העיקריים של האגודה המובאים בפניה לפי התקנון.

10.2.        למרות האמור בסעיף 10.1 לעיל לא יידון באסיפה הכללית שינוי בתקנון, אלא אם הוגש למשתתפי האסיפה ע"י יוזם השינוי בתוספת הסברים לפחות 6 שבועות לפני מועד האסיפה.

10.3.        אסיפה כללית יכולה להתקיים גם בדוא"ל או באמצעות וידאו קונפרנס.

10.4.        הודעה על אסיפה כללית רגילה, תפרט את סדר יומה. לא יידון נושא שאינו כלול בסדר היום אלא אם 50% של הנוכחים באסיפה דרשו זאת.

10.5.        הזמנות לאסיפה כללית שבה יידון שנוי התקנון או החלטה על פירוק האגודה, תכלול תאור תמציתי של מהות השינוי והסיבות לפירוק. החלטות בנושאים אלה יתקבלו בהצבעה כללית באמצעות הדואר.

10.6.        האסיפה הכללית תשמע דיווחים מהוועד המנהל ומוועדת הביקורת שידווחו על פעולותיהם ותדון בהן. באסיפה יוצג מאזן כספי לאחר הצגתו בהזמנה לישיבה. האסיפה תצביע על אישור המאזן והשינויים הנדרשים בו ותאשרו או תדחה אותו. באסיפה יוצג התקציב המיועד לשנת הכספים הבאה, האסיפה תדון ותאשר או לא תאשר את התקציב כולל השינויים שהוכנסו בו. האסיפה הכללית תדון בדיווח ועדת הבחירות ובכל נושא נוסף שהוצג בהזמנה לאסיפה או בדרישת 50% מהנוכחים.

10.7.        אסיפה כללית תהיה חוקית אם הודעה על מועדה ומיקומה פורסמו והועברו לחברים בדוא"ל לפי כתובות הדוא"ל הרשומות בפנקס החברים לפחות חודש לפני מועד האסיפה ואם השתתפו בישיבה לפחות 50% של בעלי זכות הצבעה.

10.8.        הוועד המנהל רשאי לזמן אסיפה כללית שלא מן המניין כל אימת שהדבר נראה לו.

10.9.        הוועד המנהל חייב לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין, אם נדרש לכך ע"י ועדת הביקורת או 30% מהחברים בעלי זכות הצבעה. הדרישה לכינוס הישיבה שלא מן המניין חייבת להיות מוגשת בכתב וחתומה בידי המבקשים. הבקשה חייבת לפרט את סדר היום המבוקש לאסיפה שלא מן המניין.

10.10. לא כינס הוועד המנהל אסיפה כללית שלא מן המניין תוך 60 יום ממועד הבקשה, רשאים המבקשים לכנסה.

10.11. לא היה מניין חוקי של מצביעים לקיום האסיפה במועד ובמקום שנקבע בהזמנה, תדחה האסיפה בשעה אחת ותתקיים בכל מספר משתתפים באותו מקום. אלא אם כן הוסכם ע"י הנוכחים על מועד ומקום חליפי.

10.12. בכל אסיפה כללית יבחר מבין הנוכחים יושב ראש ומזכיר לאסיפה. יושב הראש ינהל רישום של בעלי זכות ההצבעה באסיפה, ירשום פרוטוקול שיכלול את רשימת המשתתפים בעלי זכות ההצבעה ואת ההחלטות שהתקבלו או נדחו. הפרוטוקול ייחתם בסיום האסיפה ע"י יושב הראש והמזכיר.

10.13.  החלטות באסיפה כללית יתקבלו ע"י רוב בקרב המצביעים באסיפה. שינוי או חידוש בתקנון יתקבל ע"י רוב הנוכחים באסיפה. החלטה על פירוק מרצון של האגודה תהיה ברת תוקף אם הצביעו בעדה לפחות שני שלישים מבעלי זכות ההצבעה באגודה.

10.14. הצבעות הנוכחים באסיפה כללית יהיו גלויות אלא אם כן רבים מהנוכחים דרשו הצבעה חשאית.

 

11.       הוועד המנהל

11.1.        הוועד המנהל של האגודה הוא המוסד המבצע שלה.

11.2.        הועד המנהל יהיה מורכב מ-5 חברי אגודה.

11.3.        האסיפה הכללית תוכל להחליט על הגדלת חברי הועד המנהל ל-7 חברים.

11.4.        הוועד המנהל יבחר ע"י האסיפה הכללית למשך שלוש שנים.

11.5.        החברות בוועד המנהל היא בהתנדבות. לא יקבל חבר ועד מנהל כל תמורה או שווה כסף, עבור תפקודו בוועד המנהל.

11.6.        חברי הועד המנהל של האגודה פרט ליושב הראש והגזבר יהיו יושבי הראש של הועדות הקבועות באגודה.

11.7.        החלטות הוועד המנהל יתקבלו ברוב קולות משתתפי הישיבה. במקרה של שוויון יכריע קולו של יושב הראש.

11.8.        חבר הוועד המנהל יהיה רשאי להתפטר מהוועד בהודעה בכתב ליושב ראש הוועד. ההתפטרות נכנסת לתוקף עם הגעת ההודעה ליושב הראש. חבר האגודה שיוסמך ע"י הועד המנהל ימלא את מקומו של המתפטר מן הוועד לאחר הסכמתו. והיה ויושב ראש הועד התפטר מתפקידו יבחר הוועד ממלא מקום מקרב חבריו ברוב קולות ויפעל להקדמת הבחירות לבחירת יושב ראש חדש.

11.9.        הוועד המנהל רשאי להסמיך חבר אגודה או מספר חברים או אדם שנבחר והוסמך על ידו, לבצע בשמו פעולות בתחום סמכותו ולחתום בשם האגודה ולחייבה בכל מסמך הקשור בפעולות אלה.

11.10. ישיבת הועד המנהל תוגדר כחוקיות אם השתתפו בה שליש מחברי הוועד המנהל.

11.11. יושב ראש הוועד המנהל אחראי להוצאת פרוטוקול לישיבות עם ההחלטות שהתקבלו. כל חברי הועד רשאים לעיין בפרוטוקול.

11.12. כל החוזים, ההסכמים המחייבים ע"י האגודה יחתמו ע"י יושב ראש הועד ועוד חבר ועד אחד או ע"י אדם שהוסמך לכך בהחלטת הוועד המנהל.

11.13. הוועד המנהל יגיש דוח פעילותו אחת לשנה שיוצג באסיפה הכללית של האגודה.

11.14. האסיפה הכללית תבחר יושב ראש לוועד מקרב מעמדים שהוצעו לתפקיד ע"י ועדת הבחירות.

 

12.       ועדת בחירות – בחירות

12.1.        ועדת הבחירות אחראית להכנת רשימת המעמדים לתפקיד יושב ראש הוועד המנהל לוועדת הבחירות ולוועדת הביקורת. לשליחת רשימת המעמדים לכל חברי האגודה. לספירת הקולות שנתנו לכל מעמד ולהבאת תוצאות הבחירות בפני האסיפה הכללית.

12.2.        וועדת הבחירות תהיה בת חמישה חברים והיא עצמה תקבע את חלוקת התפקידים בתוכה ואת סדרי כינוס ישיבותיה ועבודתה.

12.3.        חבר ועדת הבחירות לא יהיה מעמד לאחת המשרות העומדות לבחירה.

12.4.        הבחירות יערכו בדואר או בדואר האלקטרוני.

12.5.        שלושה חודשים לפני מועד הבחירות תפיץ ועדת הבחירות התראה לקראתן ותפיץ קול קורא להגשת מעמדים לבחירה.

12.6.        לוועדת הבחירות הזכות להציג מעמדים מטעמה. הוועדה חייבת לקבל הסכמת המעמדים להיות כלולים ברשימת המעמדים.

12.7.        מעמד יכול להיות מוצע לתפקיד ע"י עצומה של שלושה חברי אגודה. העצומה חייבת להיות מוגשת לוועדת הבחירות לפני פרסום רשימת המעמדים לבחירה והמעמד המומלץ חייב להיכלל ברשימת המעמדים לבחירה. לעצומה חייבת להיות מצורפת הסכמת המעמד להיכלל ברשימה.

12.8.        הצגת המעמדים תעשה ע"י יושב ראש וועדת הבחירות בדואר האלקטרוני לכל חברי האגודה.

12.9.        לכל הבחירות המוצעות חייבים להציג לפחות פי שניים מעמדים ממספר המשרות המוצעות.

12.10. יו"ר ועדת הבחירות יפרסם את רשימת המעמדים למשרות לפחות שישה שבועות לפני מועד הבחירות.

12.11. ערעור על רשימת המעמדים יוגש בכתב לוועדת הבחירות לא יאוחר מ-21 יום אחרי פרסום הרשימה.

12.12. ועדת הבחירות תדון ותחליט בערעורים. החלטותיה תהינה סופיות.

12.13. אם מעמד יסיר מועמדותו או לא יודיע על הסכמה ויכולת למלא את התפקיד וע"י כך יוותרו פחות משני מעמדים למשרה, תדחה פרסום הרשימה עד להצגת לפחות שני מעמדים למשרה.

 

13.       ועדת ביקורת

13.1.        וועדת הביקורת תבדוק את חשבונות האגודה ותמליץ לאסיפה הכללית הרגילה לאשר או לדחות את הדיווח. כמו כן וועדת הביקורת תפקח על פעולות האגודה.

13.2.        ועדת הביקורת וכל חבר בה זכאים לעיין בכל עת בחשבונות ובמסמכי האגודה. לקבל מהוועד המנהל ומכל חבר בוועד או מחבר באגודה או עובד שלו כל מידע וחומר הנדרשים לדעת חבר וועדת הביקורת למילוי תפקידו.

13.3.        ועדת הביקורת תמנה שני חברים לפחות ותקבע את חלוקת התפקידים בתוכה ואת סדרי כינוסה ועבודתה.

 

14.       מנהל הכספים

14.1.        העמותה תקבל דמי חבר ותשלומים אחרים, תרומות, מתנות, מתנות בדרך צוואה, הקדשות וכל כספים או שווה כסף אחרים לכל מטרה ממטרות האגודה ותשתמש בהם באופן שתואם את תקנון האגודה.

14.2.        דמי החבר יהיו שנתיים ויקבעו מזמן לזמן ע"י הוועד המנהל.

14.3.        הוועד המנהל יקבע מפעם לפעם, מפתח או קנה מידה לתשלום דמי חבר לסוגי החברים השונים.

14.4.        מתן מתנות ותרומות לאגודה, לא יקנה לתורם או לנותן המתנה שום זכויות באגודה.

14.5.        האגודה תרכוש, תמכור, תחזיק מבנה ותקים בנינים ורכוש אחר הדרושים לשם ביצוע כל או אחדות ממטרות האגודה, לבדה או בשיתוף עם ארגון או גוף אחר.

14.6.        האגודה תבצע כל פעולה כספית חוקית היכולה להועיל בהשגת מטרות האגודה.

14.7.        שנת החשבונות של האגודה היא מה- 1 לינואר ועד ה-31 לדצמבר של שנה נתונה. החובה לשלם דמי חבר היא בתחילת שנת כספים. דמי חברות המשולמים במהלך השנה, תוקפם פג בסיום שנת כספים. הוועד המנהל רשאי להחליט לגבות מחבר דמי חברות חלקיים בהתאם לנקודת התשלום במהלך השנה ובלבד שבסיומה פג תוקפם ונדרש תשלום חדש עבור השנה החדשה.

14.8.        כספי האגודה יופקדו בבנק עליו יחליט הוועד המנהל.

14.9.        כל פעולה כספית של האגודה תהיה במסגרת התקציב ובהתאם להחלטות הוועד המנהל.

14.10. הוועד המנהל רשאי להחליט להעביר כספים מסעיף לסעיף בתקציב.

14.11. אין האגודה רשאית לחרוג בפעולותיה מסכום הכסף הקיים בחשבון הבנק של האגודה ואין לה סמכות להתחייב על חשבון הכנסות עתידיות.

 

15.       שינוי התקנון ועדכונו

15.1.        יוזמה לשינוי בתקנון יכולה לבוא מהאסיפה הכללית או מהוועד המנהל. החלטה על יוזמה כזו תתקבל ברוב קולות.

15.2.        השינוי המוצע יובא להצבעה כללית בדואר או בדוא"ל או באסיפה הכללית. ארגון ההצבעה וביצועה באחריות הוועד המנהל או בידי מי שהוסמך על ידו.

15.3.        אם התקבל השינוי יהיה הוועד המנהל אחראי להפיץ את השינוי בקרב כל חברי האגודה ולעדכן את התקנון בהתאם.

 

16.       פירוק האגודה

16.1.        פירוק האגודה תהיה בהתאם  לחוק העמותות תש"מ 1980.

 

   

אנחנו מזמינים אותך להצטרף אלינו כאן

אני מעונינ/ת להצטרף לאגודה

טלפון:

שדה חובה*

תודה!

נציג של האגודה יצור איתך קשר להשלמת התהליך

מייל:

שדה חובה*

שם:

שדה חובה*